Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

 

A. COMPARTIMENTE IN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL   

        1.  DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE - ADMINISTRATIV   
Este structura cu competenta specializata in aplicarea legislatiei in domeniul resurselor umane, gestionarea corecta a resurselor umane, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, asigurarea si dezvoltarea sistemului informatic, organizarea arhivei companiei, pastrarea, gestionarea si valorificarea patrimoniului documentar, gestionarea documentelor clasificate (emise si primite) in cadrul companiei, organizarea activitatilor din domeniul administrativ si asigurarea activitatii de sponsorizare.    
         
          SERVICIUL ORGANIZARE
Gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in administrarea sa, asigura activitatea de registratura, activitatea de secretariat general pentru conducerea companiei, activitatea de protocol si pe cea de sponsorizare.
             - SECTOR TIPOGRAFIC
Asigura realizarea tipariturilor, atat pentru necesitati curente cat si pentru editarea unor materiale de prezentare si promovare a companiei si porturilor administrate de aceasta.
 
          SERVICIUL INFORMATICA
Este compartimentul companiei care asigura indeplinirea sarcinilor si obiectivelor companiei in domeniul informatic. Organizeaza si desfasoara activitati de exploatare a echipamentelor de calcul si asigura realizarea, dezvoltarea si intretinerea sistemului informatic al companiei.
             - BIROUL ADMINISTRARE RETEA
Asigura indeplinirea sarcinilor si obiectivelor companiei in domeniul infrastructurii tehnice a sistemului informatic, organizeaza si desfasoara activitati de exploatare a echipamentelor de calcul si asigura realizarea, dezvoltarea si intretinerea infrastructurii tehnice a sistemului informatic al companiei. 
 
         BIROUL DOCUMENTARE SI ARHIVA
Asigura pastrarea, gestionarea si valorificarea patrimoniului documentar, tehnic, cultural si istoric al C.N. A.P.M. - S.A. Constanta precum si organizarea arhivei companiei, stabilind si metodologia de utilizare a acesteia.
 
          BIROUL SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
Asigura aplicarea politicii companiei de prevenire a accidentelor în munca si a imbolnavirilor profesionale, orientat catre activitatile menite sa imbunatateasca securitatea si sanatatea in munca, inclusiv spre implementarea unui sistem de management al securitatii si sanatatii in munca.
 
          COMPARTIMENTUL DOCUMENTE CLASIFICATE         
Asigura evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate in conditii de siguranta.        

        

       2. SERVICIUL JURIDIC SI CONTENCIOS
         - BIROUL CONSULTANTA LEGALA, NEGOCIERI NECONTENCIOASE SI AVIZARI
         - BIROUL LITIGII SI NEGOCIERI CONTENCIOASE

Este compartimentul cu competenta specializata in problemele privind asigurarea consultantei juridice, asistenta juridica si reprezentarea juridica a companiei in raporturile cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina. Serviciul Juridic si Contencios apara drepturile si interesele legitime ale companiei, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic emise de aceasta, in conditiile legii.

        

        3. BIROUL AUDIT INTERN

Exercita efectiv activitatea func?ional independenta de audit intern pentru a da asigurare si consiliere conducerii companiei, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile si pentru a ajuta compania sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta.

 

        4. BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Este structura ce asigura activitatea de control financiar, forma a controlului financiar propriu (intern) si verifica respectarea dispozitiilor legale si a reglementarilor interne privitoare la gestionarea mijloacelor materiale si banesti, pe baza documentelor inregistrate in contabilitate si a documentelor din evidenta tehnico–operativa. Controlul financiar de gestiune se exercita asupra patrimoniului propriu, precum si asupra legalitatii si eficientei cheltuielilor fondurilor.

        

        5. COMPARTIMENT CONSILIERI, ASISTENT DIRECTOR

Este compartimentul care asigura consilierea Directorului General cu privire la activitatea companiei, urmareste reprezentarea companiei, pe baza delegatiei data de conducerea acesteia, in relatiile cu autoritatile locale si societatea civila.


        6. DEPARTAMENTUL ACHIZITII PUBLICE

Este structura cu competenta specializata in aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor, asigura elaborarea programului anual de achizitii pe baza elementelor rezultate din strategia generala de dezvoltare a companiei si a necesitatilor transmise de compartimentele beneficiare, asigura organizarea, derularea si finalizarea procedurilor de achizitii de bunuri, servicii si lucrari. 

            - SERVICIUL APROVIZIONARE

Asigura realizarea aprovizionarii cu materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb, etc., efectueaza prospectarea pietii pentru gasirea solutiei optime (calitate-pret) privind achizitiile directe de produse, aprobate de conducerea companiei.

 

        7. BIROUL PROIECTE EUROPENE

Asigura indeplinirea sarcinilor si obiectivelor companiei in domeniul dezvoltarii patrimoniului existent si a obiectivelor noi de infrastructura portuara prin elaborarea, promovarea in vederea identificarii surselor de finantare, precum si urmarirea realizarii programelor de dezvoltare de perspectiva, urmareste derularea si implementarea proiectelor europene, identifica idei de proiecte si surse/programe de finantare, precum si initierea, fundamentarea si realizarea documentatiei de obtinere a finantarilor.

 

        8. BIROUL DE PRESA

Asigura comunicarea si preluarea corecta a meajelor destinate conducerii din solicitarile de informatii publice si reprezinta compania în relatiile cu presa, urmarind cu prioritate promovarea imaginii acesteia prin intermediul portalului companiei www.portofconstantza.com, social media si în mass-media, furnizând ziaristilor si altor solicitanti de informatii, prompt si complet, orice informatie de interes public care priveste activitatea companiei, în conformitate cu regulile stabilite prin legislatia nationala în domeniu.


        9. DIRECTIA ECONOMICA

           DEPARTAMENTUL FINANCIAR - CONTABIL 

              - SERVICIUL CONTABILITATE 

Este compartimentul din cadrul companiei care asigura aplicarea politicilor contabile elaborate si aprobate de conducerea companiei, asigura aplicarea legislatiei existente in domeniul financiar-contabil in activitatea sa in vederea obtinerii unor situatii financiare anuale care sa ofere o imagine fidela a patrimoniului si a pozitiei financiare a companiei.

              - SERVICIUL FINANCIAR

Este compartimentul care asigura gestionarea disponibilitatilor banesti curente ale companiei in conformitate cu necesitatile rezultate din buget, planul de investitii sau reparatii, platile si incasarile in lei si valuta, calculul si plata drepturilor de personal.

              - BIROUL CONTABILITATE INFRASTRUCTURA

Raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune pentru Directia Tehnica si Directia Exploatare, aplica legislatia existenta in domeniul financiar-contabil in realizarea problemelor legate de domeniul sau de activitate.

 

              - COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE SNTP

Asigura evidenta contabila a mijloacelor fixe si a celorlalte materiale si bunuri valorice administrate de SNTP, inregistreaza si evidentiaza cantitativ si valoric resursele materiale si financiare ale SNTP, asigura evidenta contabila a cheltuielilor de productie, a decontarilor interne si a veniturilor facturate pe SNTP, asigura intocmirea si predarea la timp a statelor de plata salarii pentru personalul SNTP, asigura intocmirea la timp si transmiterea situatiilor lunare privind raportarea realizarii principalilor indicatori economico-financiari realizati la nivelul SNTP, conform metodologiei stabilite si dispozitiilor legale in vigoare. 

 

              - COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE SSP

Asigura evidenta contabila a mijloacelor fixe si a celorlalte materiale si bunuri valorice administrate de SSP, inregistreaza si evidentiaza cantitativ si valoric resursele materiale si financiare ale SSP, asigura evidenta contabila a cheltuielilor de productie, a decontarilor interne si a veniturilor facturate pe SSP, asigura intocmirea si predarea la timp a statelor de plata salarii pentru personalul SSP, asigura intocmirea la timp si transmiterea situatiilor lunare privind raportarea realizarii principalilor indicatori economico-financiari realizati la nivelul SSP, conform metodologiei stabilite si dispozitiilor legale in vigoare.

              - COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE SEP

Asigura evidenta contabila a mijloacelor fixe si a celorlalte materiale si bunuri valorice administrate de SEP, inregistreaza si evidentiaza cantitativ si valoric resursele materiale si financiare ale SEP, asigura evidenta contabila a cheltuielilor de productie, a decontarilor interne si a veniturilor facturate pe SEP, asigura intocmirea si predarea la timp a statelor de plata salarii pentru personalul SEP, asigura intocmirea la timp si transmiterea situatiilor lunare privind raportarea realizarii principalilor indicatori economico-financiari realizati la nivelul SEP, conform metodologiei stabilite si dispozitiilor legale in vigoare.

           SERVICIUL BUGETE, ANALIZE ECONOMICE SI TARIFE

Este compartimentul cu competenta specializata in fundamentarea si elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli al companiei, in urmarirea modului de indeplinire al acestuia prin compararea realizarilor fata de standardele de buget stabilite si aprobate si analizarea abaterilor pe fiecare sursa si cauza, in vederea informarii conducerii companiei asupra modului de realizare a indicatorilor fizici si valorici prevazu?i prin Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, precum si in fundamentarea si actualizarea tarifelor in functie de cerintele clientilor si de nivelul costurilor corelate cu nivelul de rentabilitate stabilit de companie.

           SERVICIUL FACTURARI SI RECUPERARI CREANTE

Are ca scop punerea in valoare a prestatiilor efectuate de companie, urmareste prevenirea nasterii de creante nerecuperabile in patrimoniul companiei, tine evidenta recuperarii creantelor neachitate voluntar de catre debitori prin promovarea de actiuni in instanta, asigura intocmirea facturilor si a dispozitiilor de incasare pentru prestatiile executate de companie tuturor agentilor economici beneficiari, centralizeaza si trateaza refuzurile la plata ale beneficiarilor pentru prestatiile efectuate.

 

           BIROUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Are rolul de asigurare a administrarii patrimoniului C.N. A.P.M. S.A in conditii legale, identificarea inainte de aprobarea acestora a operatiunilor care nu respecta conditiile de legalitate, regularitate, oportunitate si eficienta, urmareste sa preintampine incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube, printr-o verificare sistematica si permanenta.

 

        10. DIRECTIA COMERCIALA

           DEPARTAMENTUL COMERCIAL
           
- SERVICIUL CONTRACTE AGENTI SI ARMATORI

Raspunde de punerea in valoare a tuturor prestatiilor efectuate pe baza de contract catre navele romanesti si straine, de asigurare a serviciului de pilotaj nave maritime / remorcaj de manevra nave maritime prin intermediul operatorilor autorizati.

            - SERVICIUL CONTRACTE INCHIRIERI SI CONCESIUNI

Raspunde de gestionarea activitatilor de valorificare bunuri din patrimoniul CN APM SA, Constanta si a unor activitati si/sau prestatii cu specific portuar, respectiv intocmirea, evidenta si urmarirea contractelor de inchiriere bunuri din patrimoniul privat al CN APM S.A. si bunuri de natura domeniului public, utilizare domeniu portuar, de concesiune, asociere, a proceselor verbale de folosinta bunuri, a conventiilor de acces pe porti, elaborare documentatii de atribuire a contractelor de inchiriere a infrastructurii si suprastucturii portuare pentru licitatii publice deschise cu strigare, organizarea, derularea si finalizarea procedurilor de închiriere prin licitatie si atribuire directa pentru închirierea obiectivelor de infrastructura si suprastructura portuara.

          

            SERVICIUL MARKETING

Asigura elaborarea strategiei de marketing pentru cresterea competitivitatii si atractivitatii porturilor maritime romanesti aflate in administrarea companiei si pentru promovarea interna si internationala a acestora, iar,  prin compartimentele din subordine, gestionarea relatiilor internationale ale CN APM - SA Constanta, reprezentarea companiei in relatiile cu porturile, asociatiile si alte organisme internationale.

              - BIROUL RELATII INTERNATIONALE

Asigura gestionarea relatiilor internationale ale CN APM - SA Constanta, reprezentarea companiei in relatiile cu porturile, asociatiile si alte organisme internationale, participa  la activitatea de promovare a companiei si a porturilor administrate de aceasta, urmareste cresterea competitivitatii si atractivitatii porturilor maritime romanesti.

            

 

B. COMPARTIMENTE IN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

1. DIRECTIA TEHNICA

            SERVICIUL PATRIMONIU

Este compartimentul de lucru al companiei care asigura urmarirea utilizarii patrimoniului companiei de catre utilizatori in conditiile prevazute in contracte a patrimoniului companiei aflat in responsabilitatea serviciului, in scopul asigurarii functionarii in bune conditii a porturilor Constanta, Tomis, Midia, Mangalia si Basarabi.

 

            SERVICIUL CADASTRU SI EVIDENTE FUNCIARE

Asigura realizarea operatiunilor topo-hidrografice si cartografice ale teritoriului porturilor Constanta, Mangalia, Midia, Tomis si Basarabi, aflate in gestiunea companiei (infrastructura si suprastructura), asigura inventarierea si urmareste folosirea rationala a intregului patrimoniu portuar, pe categorii de folosinta, furnizand informatii privind suprafata si categoria de folosinta, realizeaza produse cartografice in urma masuratorilor hidrografice efectuate si alte produse necesare bunei desfasurari a activitatii companiei.


             SERVICIUL TEHNIC, REPARATII

Asigura planificarea, pregatirea, executarea si receptionarea lucrarilor de reparatii capitale, curente si de intretinere a mijloacelor fixe din patrimoniul companiei, inclusiv lucrarile de investitii executate din surse proprii ale companiei, in scopul mentinerii caracteristicilor tehnico-economice initiale si pentru a preintampina iesirea acestora din functiune înainte de consumarea duratei normate de serviciu, asigura urmarirea comportarii in timp a constructiilor de acostare (cheiuri), asigura valorificarea bunurilor din patrimoniul companiei scoase din functiune si a deseurilor de orice natura (mai putin cele pentru care exista reglementari speciale) si desfasoara activitatea de metrologie si ISCIR la nivelul companiei.

 

2. DIRECTIA EXPLOATARE 

            SERVICIUL EXPLOATARE SI SIGURANTA PORTUARA

Coordoneaza urmarirea, indrumarea si controlul modului de indeplinire de catre agentii economici a hotararilor Comisiei de Coordonare a Miscarii Navelor, coordoneaza activitatea de supraveghere si siguranta portuara, urmareste respectarea prevederilor Regulamentului de exploatare a porturilor maritime romanesti de catre agentii economici portuari, centralizeaza informatiile si editeaza rapoarte operative si statistice privitoare la desfasurarea activitatii portuare, urmareste respectarea prevederilor si normelor de control acces in incinta porturilor maritime.

 

              - BIROUL URMARIRE TRAFIC MARITIM

Asigura urmarirea, indrumarea si controlul modului de indeplinire de catre agentii economici a hotararilor Comisiei de Coordonare a Miscarii Navelor privind traficul maritim, precum si aplicarea hotararilor conducerii companiei privitoare la activitatea maritima.

 

              - BIROUL URMARIRE TRAFIC FLUVIAL

Asigura urmarirea, indrumarea si controlul modului de indeplinire de catre agentii economici a hotararilor Comisiei de Coordonare a Miscarii Navelor privind traficul fluvial, precum si aplicarea hotararilor conducerii companiei privitoare la activitatea fluviala.


              - BIROUL SIGURANTA MIDIA

Asigura aplicarea hotararilor conducerii companiei privitoare la activitatea de siguranta portuara in porturile Midia si Mangalia, urmareste respectarea prevederilor Regulamentului de exploatare a porturilor maritime romanesti de catre agentii economici din porturile Midia ?i Mangalia, în limita competentelor acordate, precum si respectarea prevederilor si normelor de control acces in incinta porturilor Midia si Mangalia.

          

            SERVICIUL SECURITATE PORTUARA 

Asigur? coordonarea activita?ii de securitate portuara pentru respectarea cap. XI-2 al Conventiei SOLAS 1979, amendata, ale codului ISPS, ale Regulamentului (CE) 725/2004 si ale Directivei( CE) 65/2005, precum ?i aplicarea hotararilor conducerii companiei privitoare la activitatea de securitate portuara.
                         

            SERVICIUL AUTORIZARI SI CONTROL

Raspunde, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acordarea permiselor de lucru în perimetrul porturilor administrate, a licentelor de lucru în zonele libere administrate de companie si de eliberarea permiselor acces auto în porturile si zonele libere, conform competentelor acordate de conducerea CN APM SA Constanta, exercita atributii de control a activitatilor desfasurate de agentii economici, denumiti „operatori”, pe teritoriile administrate de companie si aplic? sanctiunile prevazute de legislatia în vigoare în cazul constatarii unor contraventii.

 

             BIROUL LITIGII MARITIME SI ASIGURARI

Este organizat sa reprezinte interesele companiei în domeniul asigurarilor si a litigiilor maritime în relatiile cu tertii.

            BIROUL DE MEDIU

Asigura coordonarea si monitorizarea activitatilor de prevenire, combatere si control a poluarii mediului înconjurator desfasurate de C.N. APM S.A. Constanta în porturile maritime, conform legislatiei în vigoare si a actelor de reglementare a activitatilor în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor.

            BIROUL P.S.I., SITUATII DE URGENTA

Este compartimentul de lucru al companiei prin care se asigura coordonarea întregii activitati de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta (evenimente exceptionale, cu caracter non-militar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul înconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate).

 

3. DIRECTOR COORDONATOR 

   SUCURSALA NAVE TEHNICE PORT CONSTANTA
               COMPARTIMENT TEHNIC, ADMINISTRATIV
               COMPARTIMENT NAVE TEHNICE, DEPOLUARE

Asigura efectuarea prestatiilor catre terti, cu utilajele din dotare, pe baza de comenzi sau contracte, aprobate de catre conducerea companiei, asigura depoluarea acvatoriilor porturilor maritime romanesti, stingerea incendiilor la nave si uscat de pe apa, asigura aplicarea normelor de protectia mediului în bazinul portuar, pune la dispozitie structurii de specialitate din companie navele ?i echipamentele necesare efectuarii masur?torilor hidrografice.


 

   SUCURSALA DE SERVICII PORT CONSTANTA 
              
COMPARTIMENT TEHNIC, ADMINISTRATIV
               COMPARTIMENT CONSTRUCTII CIVILE
               COMPARTIMENT APA, CANAL, STATII TRATARE
               COMPARTIMENT AUTO

Asigura mentinerea în stare de functionare a cladirilor, drumurilor si platformelor portuare aflate în patrimoniul companiei, asigura mentinerea în stare de functiune a instalatiilor de apa si de canalizare aflate în gestiunile sucursalei, asigura  întretinerea,  exploatarea  si  repararea mijloacelor de transport si utilajelor din cadrul companiei, asigura furnizarea serviciilor de apa/canalizare agentilor care isi desfasoara activitatea pe teritoriul portuar, asigura efectuarea prestatiilor si serviciilor specifice catre terti, cu utilajele din dotare, asigura aplicarea normelor de protectia mediului pe teritoriul portuar.

  

 

   SUCURSALA ENERGETICA PORT CONSTANTA 
               COMPARTIMENT TEHNIC, ADMINISTRATIV
               COMPARTIMENT FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
               COMPARTIMENT FURNIZARE ENERGIE TERMICA
   

Asigura distributia de energie electrica, producerea si distributia energiei termice, organizand desfasurarea activitatilor de exploatare si reparatii ale instalatiilor pentru furnizarea si distributia catre agentii economici portuari si catre companie a energiei electrice,  energiei termice si a apei calde cu asigurarea functionarii lor continue, sigure si eficiente, asigura asistenta tehnica necesara in domeniul energetic, asigura întretinerea conductelor de gaze naturale apartinand companiei, asigura asistenta in domeniul comunicatiilor electronice.

                

 

   SUCURSALA DE ADMINISTRARE CONSTANTA SUD - BASARABI